Zámer Projektu

Výskum v oblasti lekárskych vied patrí aj v zmysle pripravovanej Stratégie inteligentnej špecializácie SR do roku 2020 medzi 6 základných priorít výskumu. Horizontálnou prioritou Slovenska je posilnenie väzieb nadnárodných korporácií pôsobiacich na území SR s domácimi podnikateľskými, výskumnými a vzdelávacími inštitúciami. Predkladaný projekt v sebe spája prvky uvedených priorít. V rámci realizácie projektu vznikne výskumné centrum zamerané na špičkový výskum v oblasti závažných ochorení a ich komplikácií. Pre pilotnú fázu výskumu bola vybraná problematika cukrovky a jej komplikácií. Pri jednom z najrozšírenejších metabolických ochorení aké prestavuje diabetes mellitus (cukrovka-DM) je zameranie na komplikácie kľúčové, lebo predstavujú hlavnú príčinu úmrtnosti. Oftalmologické komplikácie diabetu (diabetická retinopatia-DR) sú najsenzitívnejšie vnímané pacientom, a predstavujú najčastejšiu príčinu slepoty vo vyspelých krajinách vrátane SR. Riziko oslepnutia je u diabetikov približne 10-20- krát vyššie ako u nediabetikov. Diabetes je u dospelých vo veku 20 až 74 rokov hlavnou príčinou nových prípadov slepoty. DR je každým rokom príčinou 12 000 až 24 000 nových prípadov slepoty.

 

Hlavným výsledkom predkladaného projektu bude vznik medzinárodného výskumného centra zameraného na základný a aplikovaný výskum závažných ochorení s prirodzeným prepojením na vysokoškolské vzdelávanie nielen zdravotníckeho charakteru a generovanie celospoločenskej hodnoty na princípoch znalostnej ekonomiky. S čoraz rýchlejším rozvojom civilizačných ochorení sa spájajú výzvy adekvátnych zdravotníckych, sociálnych aj celospoločenských postupov pre hľadanie progresívnych riešení v zmysle minimalizácie následkov (komplikácií ochorení) a predĺženia strednej doby prežívania ako kľúčového parametra pri hodnotení zdravotného stavu obyvateľstva. DM a oftalmologické komplikácie boli vybrané ako pilotná fáza výskumu, v rámci využitia moderných IKT prístupov bude možné riešiť dodefinovanie komplexného manažmentu diabetického pacienta pozostávajúceho z akvizície zdravotného stavu pacienta prostredníctvom telemedicínskych služieb, overovanie biokybernetických modelov a výskum  inteligentných rehabilitačných systémov na podporu fyzickej aktivity diabet. pacientov. V rámci ďalšej existencie centra sa výskum môže zamerať na stúpajúci a čoraz častejší výskyt zriedkavých ochorení tzv. „rare diseases".

 

Projekt bude realizovaný prostredníctvom logického sledu dvoch cieľov a v rámci nich dvoch komplementárnych aktivít, ktoré zahŕňajú zriadenie výskumného centra a vytvorenie podmienok pre pilotnú fázu základného výskumu, vrátane zabezpečenia nevyhnutných údajov a modernej výskumnej infraštruktúry potrebných pre výskum a realizácie pilotnej fázy výskumu. Špičkoví zahraniční vedci budú slúžiť ako mentori a garanti medzinárodnej kvality výskumu. Projekt v sebe súčasne spája klasické biomedicínske postupy s interdisciplinárnym využitím výskumu v oblasti IKT.

 

DM je ochorenie, ktoré čoraz viac zamestnáva myseľ vedcov, lekárov, ale aj laickej verejnosti. Príčinou je stúpajúci počet ľudí s cukrovkou, ako aj riziko vzniku ťažkých, niekedy až život ohrozujúcich komplikácií, ktoré môžu viest k poškodeniu zraku, obličiek, nervov, srdcových a mozgovocievnych príhod a výrazne tak znížiť kvalitu života človeka, alebo viesť k predčasnému úmrtiu.Súčasne je to oblasť,v ktorej stále existuje veľa otáznikov a je potrebné ju riešiť aj v rámci základného výskumu. Cieľom projektu je priniesť poznatky, ktoré sa budú dať aplikovať v každodennej starostlivosti o pacientov a ich rodín postihnutých DM, či už v oblasti diagnostiky, liečby alebo prevencie a tak prispejú k zlepšeniu kvality života DM pacientov.

 

 

 

Žiadateľ a súčasne  koordinátor projektu je predstaviteľom firmy Novartis AG na Slovensku.

Novartis AG je jednou z najväčších a najuznávanejších farmaceutických spoločností na svete. Inovatívna spoločnosť vznikla fúziou dvoch kľúčových švajčiarskych farmaceutických spoločnosti - Ciba Geigy a Sandoz v roku 1996. Spoločnosť má sídlo v Bazileji vo Švajčiarsku. Na svete má viac ako 120 000 zamestnancov a je zastúpená vo vyše 140 krajinách sveta. Sústreďuje sa najmä na výskum, vývoj a výrobu originálnych liečiv, vakcín, voľnopredajných liekov, generík, starostlivosť o oči a veterinárnu starostlivosť. V rámci Slovenska je úspešne implementovaná postupná zmena orientácie na integrovanejšší prístup, spoluprácu s lekármi a odborníkmi s cieľom optimalizovať výsledky liečby vo viacerých oblastiach.