Partneri Projektu

Novartis Slovakia s. r. o.

Novartis AG je jednou z najväčších a najuznávanejších farmaceutických spoločností na svete. Inovatívna spoločnosť vznikla v roku 1996 fúziou dvoch kľúčových švajčiarskych farmaceutických spoločnosti - Ciba Geigy a Sandoz. Spoločnosť má sídlo v Bazileji vo Švajčiarsku. Na svete má viac ako 120 000 zamestnancov a je zastúpená vo vyše 140 krajinách sveta. Novartis Slovakia je pobočkou švajčiarskej farmaceutickej spoločnosti Novartis AG, ktorá na Slovensku začala pôsobiť pred 15-timi rokmi. Meno spoločnosti je odvodené z latinského „Novae Artis“ – nové zručnosti. Symbolizuje odhodlanie spoločnosti sústrediť sa na výskum a vývoj. Pre Novartis znamenajú inovácie jednak vývoj a výskum účinných a cielených liekov, ale aj to, aby sa lieky dostali k pacientom, ktorí ich potrebujú. Výskum a vývoj spoločnosti je zastrešený Inštitútom pre biomedicínsky výskum spoločnosti Novartis (NIBR). Cieľom objavovania v NIBR je vynachádzať nové inovatívne lieky, ktoré uspokoja nenaplnené medicínske potreby. Časopis FORTUNE už po tretíkrát ohodnotil Novartis titulom najlepšia farmaceutická spoločnosť.

MEDIREX GROUP ACADEMY, n. o.

Organizácia vznikla v roku 2007 pod názvom Centrum pre vzdelávanie a rozvoj, n. o. V roku 2011 sa premenovala na MEDIREX GROUP ACADEMY a stala sa členom spoločností združených pod názvom MEDIREX GROUP. Je výskumnou a vzdelávacou neziskovou organizáciou. Zameriava sa najmä na oblasti biomedicíny, prioritne na humanitné biomedicínske smery. Vzdelávanie orientuje na pregraduálnu a postgraduálnu edukáciu študentov, lekárov, vysokoškolských pracovníkov v zdravotníctve, laborantov či zdravotných sestier pri zvyšovaní ich odbornej kvalifikácie a získavaní nových poznatkov. Technické a prístrojové zázemie, ale aj technologické vybavenie laboratórií Medirex Group patrí k najmodernejším a technologicky najvyspelejším laboratóriám nielen v SR, ale aj v rámci strednej Európy.

ANEXT, a. s.

Spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2009, sa rýchlo rozrástla z malej podnikateľskej spoločnosti na úspešného poskytovateľa IT služieb. Dodávku služieb a projektov riadi v súlade so svetovo uznávanými metodikami ako PRINCE2, ASAP, IPMA a iné, čím je zaistená vysoká odbornosť, štandardizovaná kvalita, stabilita a úspešnosť projektov. Spoločnosť ANEXT, a. s., v súčasnosti patrí medzi päť najväčších spoločností v oblasti informačných technológií na slovenskom trhu. Zamestnáva okolo 150 zamestnancov.

Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave predstavuje jednu z najväčších fakúlt nielen v rámci Univerzity Komenského, ale v rámci celého slovenského vysokoškolského systému. Je akreditovaná pre 9 študijných programov bakalárskeho štúdia, 40 programov magisterského štúdia a 33 programov doktorandského štúdia. Pracoviská Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave disponujú nielen kvalifikovaným personálom, ale aj prístrojovým vybavením. V rámci viacerých projektov bolo vybudované moderné Centrum genomiky, ktoré poskytuje služby súvisiace s analýzou genómu vrátane sekvenovania a fragmentovej analýzy DNA, merania koncentrácie špecifických úsekov DNA. Moderne vybavené je aj Centrum bioinformatiky a Centrum proteomiky.

Informácia o Projekte:  https://www.projektovecentrumprifuk.sk/opeu/centra-excelentnosti

Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenská technická univerzita v Bratislave je jednou z najstarších technických fakúlt na Slovensku. Na základe moderných európskych trendov vo vývoji vysokoškolského vzdelávania a požiadaviek trhu má od roku 1993 zavedený nový trojstupňový univerzitný systém štúdia plne kompatibilný so závermi Bolonskej deklarácie. Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenská technická univerzita v Bratislave komplexne pokrýva oblasť informačných a komunikačných technológií vo výskume a vzdelávaní kde konštantne dosahuje celý rad významných výsledkov odzrkadľujúcich sa v získaných národných a medzinárodných projektoch, publikačnej činnosti a v spolupráci s praxou. V Mlynskej doline pokračuje v budovaní centra výskumu a vzdelávania v informačných a komunikačných technológiách na Slovensku. Jej študenti patria medzi najlepšie zarábajúcich absolventov s istotou zamestnania.

Informácia o Projekte:  http://urpi.fei.stuba.sk/sk/content/centrum-vyskumu-zavaznych-ochoreni-ich-komplikacii

| Operačný program Výskum a vývoj, spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu | Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ |