Výstupy projektu

Publikácie

 

Novartis Slovakia s.r.o.

Némethyová, Z., Ondrejová, M., Bucková, D., Fabková, J., Helbich, M.

Prevalencia diabetickej retinopatie a význam genetických faktorov v rozvoji diabetickej retinopatie u pacientov s diabetes mellitus typu 1. a 2. a Slovensku (DIARET SK). Popis štúdie DIARET SK

Diabetes a obezita 2015, 43-50

 

Gašperíková, D., Staník, J., Klímeš, I.

Vysokocitlivý C-reaktívny proteín (hsCRP) je klinický užitočný biomarker pre identifikáciu monogénového diabetu typu HNF1A-MODY

Diabetes a obezita 2015, 51-60

 

Jackuliak, P., Bucková, D., Helbich, M.

Rizikové faktory vzniku a progresie diabetickej retinopatie

Forum Diab 2015; 4(3): 185-190

 

Krásnik, V., Štefaničková, J., Fabková J., Bucková D., Helbich, M.

Prevalencia diabetickej retinopatie a význam genetických faktorov v rozvoji diabetickej retinopatie u pacientov s diabetes mellitus typu 1. a 2. a Slovensku (DIARET SK). Prehľad aktuálnych poznatkov a postavenie epidemiologickej štúdie DIARET SK

Čes. a slov. Oftal., 71, 2015, No. 5, p. 237-242

 

MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.

Priščáková, P., Gbelcová, H., Krajčíová, Ľ., Oravcová, L., Gašparová, I., Minárik, G., Böhmer, D., Repiská, V.

Úloha vaskulárneho endoteliálneho rastového faktoru v rozvoji diabetickej retinopatie

Čerpajme z minulosti, ktorá nás navedie na budúcnosť, ISBN 978-80-89747-06-1. - Bratislava : Proprint, 2015

 

Pavlíková, G.,  Tomášová, R., Tomka, M., Hojsíková, I.

Doba laboratórna

Newslab, 2015; roč. 2(1): 5–6

 

Tomášová, R., Pavlíková, G., Tomka, M., Hojsíková, I.

Odysea čítania DNA

Newslab, 2015; roč. 2(1): 7–10

 

Pavlíková G., Tomášová, R. Tomka, M., Hojsíková, I.

Izolácia a uchovávanie DNA. Úspešná izolácia

labMED 04/15

 

Prisčáková, P., Gbelcová, H., Krajčiová, Ľ., Hojsíková, I., Repiská, V.

Genetické a environmentálne faktory vyplývajúce na rozvoj diabetickej retinopatie

In: Priemyselná toxikológia 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-4377-8. - Bratislava : STU, 2015. - S. 223

 

ANEXT, a.s.

Hyben,  M.

Systém na diskontinuálne monitorovanie fyziologických veličín pacientov s ochorením diabetes mellitus

labMED 09/15, s. 32-33

 

Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

Kadáši, Ľ.

Štúdium spoluúčasti genetických faktorov na diabetickej retinopatii

Newslab, 2015; roč. 2(1): 21–23

 

Radvánszky, J., Šoltýsová, A., Kádaši, Ľ.

Postupy komplexných analýz na celogenómovej úrovni

labMED 09/15, s. 32-33

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenská technická univerzita v Bratislave

Stopjaková, V., Nagy, G.

Zberače energie - cesta k energetickej autonómnosti prenosných biomonitorovacích zariadení

Transfer 2.2015

 

Juhás, G., Lehocki, F., Murgaš, J.

Systém pre diskontinuálne monitorovanie fyziologických veličín pacientov s ochorením diabetes mellitus - eDiaSmart

Transfer 2.2015, s. 18-19

 

Tárnik, M.

Individualizácia simulátora subjektu s diabetom 1. typu, časť 1.

Posterus, 27. Apríl, 2015

 

Tárnik, M.

Individualizácia simulátora subjektu s diabetom 1. typu, časť 2.

Posterus, 11. Máj, 2015

 

Murgaš, J.

Biokybernetika je budúcnosť kybernetiky

Posterus, 02. November, 2015

 

Kováč, M.  Stopjaková, V.

Aktívne biosenzorické implantáty  od Goliáša k Dávidovi

Posterus, 16. November, 2015

 

Hambalík, A., Lehocki, F.

Chytré nositeľné systémy SWS

Posterus, 04. November, 2015

 

Lehocki, F.

Podpora IKT pre klinické procesy - pblackpoklady, výzvy, perspektívy

Posterus, 23. November, 2015

 

Murgaš, T.

Biometrický senzorový systém s bezdrôtovým prenosom

Posterus, 30. November, 2015

 

Tárník, M., Bátora, V., Bagterp Jørgensen, J., Boiroux, D., Miklovičová, E., Ludwig, T., Ottinger, I., Murgaš, J.

Remarks on Models for Estimating the Carbohydrate to Insulin Ratio and Insulin Sensitivity in T1DM*

2015 European Control Conference (ECC)

 

Tárník, M.

T1DM model parameters adjustment based on PK, PD and CGM data

INES 2015 • IEEE 19th International Conference on Intelligent Engineering Systems

 

Ernek, M., Blaho, M.

Senzorová platforma pre zber biosignálov

ELOSYS. Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2015 [193 s.] / Konferencia s medzinárodnou účasťou Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie. -- Bratislava : Nakladateľstvo STU v Bratislave, 2015. -- ISBN 978-80-227-4437-9. -- CD-ROM, S. 4-8

 

Lehocki, F., Skalický, D., Glina, M. J., Kúdela, A., Holba, P., Máčai, M., Potapov, O.

Telemedicínske aplikácie pre manažment chronických ochorení

ELOSYS. Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2015 [193 s.] / Konferencia s medzinárodnou účasťou Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie. -- Bratislava : Nakladateľstvo STU v Bratislave, 2015. -- ISBN 978-80-227-4437-9. -- S. 9-11

 

Lehocki, F., Skalický, D.

Využitie ontológií pre podporu klinického rozhodovania

ELOSYS. Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2015 [193 s.] / Konferencia s medzinárodnou účasťou Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie. -- Bratislava : Nakladateľstvo STU v Bratislave, 2015. -- ISBN 978-80-227-4437-9.

 

Murgaš, T., Fodrek, P.

Vnorený riadiaci systém pre biokybernetiku

ELOSYS. Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2015 [193 s.] / Konferencia s medzinárodnou účasťou Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie. -- Bratislava : Nakladateľstvo STU v Bratislave, 2015. -- ISBN 978-80-227-4437-9.

 

Murgaš, J.

Perspektívy rozvoja biokybernetiky

ELOSYS. Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2015 [193 s.] / Konferencia s medzinárodnou účasťou Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie. -- Bratislava : Nakladateľstvo STU v Bratislave, 2015. -- ISBN 978-80-227-4437-9.

 

Tárník, M.

Empirické modely pre pblackikciu glykémie

ELOSYS. Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2015 [193 s.] / Konferencia s medzinárodnou účasťou Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie. -- Bratislava : Nakladateľstvo STU v Bratislave, 2015. -- ISBN 978-80-227-4437-9.

 

Lehocki, F., Jackuliak, P.,  Bacigal, T., Žakovičová, E.

ICT Based Diabetes Management System with Comprehensive Mobile Application: Clinical Usefulness Evaluation

ICST, ISBN 978-1-63190-088-4

 

Tárník, M., Bátora, V., Ludwig, T., Ottinger, I., Miklovičová, E., Murgaš, J.

Prediction of Glycemia Based on Diabetes Self-Monitoring Data

International Review of Automatic Control (I.RE.A.CO.), Vol. 8, N. 2, ISSN 1974-6059 March 2015

 

Ilka, A., Ottinger, I., Ludwig, T., Tárník, M., Veselý, V., Miklovičová, E., Murgaš, J.

Robust Controller Design for T1DM Individualized Model: Gain-Scheduling Approach

International Review of Automatic Control (I.RE.A.CO.), Vol. 8, N. 2, ISSN 1974-6059 March 2015

 

Nagy, G., Stopjaková, V., Kováč, M., Arbet, D.

Design and comparison of charge pumps for energy harvesters in 90NM CMOS process

June 1-4, 2015,  High Tatras, Štrbské Pleso, Slovakia

 

Kováč, M., Stopjaková, V., Arbert, D., Nagy, G.

Novel approach to gain enhancement of an antenna integrated in 90NM CMOS process

June 1-4, 2015,  High Tatras, Štrbské Pleso, Slovakia

 

Ottinger, I., Ludwig, T., Miklovičová, E., Bátora, V., Murgaš, J., Tárnik, M.

Individualized T1DM Simulator for Verification of Adaptive Controller

International Conference on Process Control, Vol. 20, June 9-12, 2015, p. 85 – 89, 978-1-4799-0926-1, Štrbské pleso, IEEE

 

Kossaczky, I., Lehocki, F., Svítek, M.

Štandardizované komunikačné rozhranie pre potreby manažmentu chronických ochorení prostblackníctvom telemedicínskych služieb

In EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie [elektronický zdroj] : Zborník ku konferencii s medzinárodnou účasťou Elektrotechnika, Informatika a Telekomunikácie ELOSYS 2014. Roč. 20, mimoriadne číslo (2014), CD-ROM, s. 109-113. ISSN 1335-2547.

 

Lehocki,  F.,  Potapov, O.

Inovatívne IKT pre manažment klinických procesov

Posterus, 23. November, 2015

 

Lehocki, F., Potapov, O.

Výsledky klinickej štúdie zameranej na komplexný manažment diabetických pacientov prostredníctvom telemedicínskych služieb

Posterus, 02. December, 2015

 

Murgaš, T.

Ciele biokybernetiky v súčasnom výskume

Posterus, 02. November, 2015

Výstupy Centra

 

ROZHODNUTIE o spoločnom prijatí štruktúry Centra výskumu závažných ochorení a ich komplikácií zo dňa 31.03.2014

 

ŠTATÚT Centra výskumu závažných ochorení a ich komplikácií zo dňa 01.08.2014

Dodatok 1 k ŠTATÚTU Centra výskumu závažných ochorení a ich komplikácií zo dňa 08.01.2016

 

Organizačný poriadok Centra výskumu závažných ochorení a ich komplikácií zo dňa 01.08.2014

 

Zápisy zo stretnutí Rady Centra / Partnerov

 

Menovacie dekréty – Rada Centra / DNA Banka / Vedúci výskumných tímov / Riaditeľ Centra

 

PLÁNY DISEMINAČNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU: Centrum závažných ochorení a ich komplikácií                           

 

DLHODOBÝ STRATEGICKÝ PLÁN / LONG TERM STRATEGIC PLAN, v1.7 zo dňa 31.07.2015, v2.6 zo dňa 18.12.2015

 

PLÁN VÝSKUMNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU: Centrum závažných ochorení a ich komplikácií

 

Výskumná správa / Research Report, v1.7 zo dňa 07.01.2016

| Operačný program Výskum a vývoj, spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu | Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ |