Zmluvy

Zmluva o nenávratný finančný príspevok, č. 038/2014/4.1/OPVaV

Dodatok č. 1

Dodatok č. 2

Dodatok č. 3

Dodatok č. 4

Dodatok č. 5

 

Novartis Slovakia s.r.o.

Rámcová zmluva na poskytovanie služieb „Monitoring Epidemiologickej štúdie

Dodatok č. 1

Rámcová zmluva na poskytovanie služieb „Screening pacientov, odborné vyšetrenia, odbery a zber dát pre epidemiologickú štúdiu

Dodatok č. 1

Dodatok č. 2

Dodatok č. 3

Dodatok č. 4

Zmluva o poskytnutí služieb – DATA SYSTEM SOLUTIONS, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní právnych služieb – Advokáti Heinrich s.r.o.

Zmluva o poskytnutí služieb – Caldera s.r.o.

Zmluva o poskytnutí služieb – Medirex, a.s.

Zmluva o poskytnutí služieb – ProScience Tech s.r.o.

 

MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.

Kúpna zmluva - Dodávka laboratórnej techniky a spotrebného materiálu v rámci Projektu: Centrum výskumu závažných ochorení

MÚ: Počet inštitúcií zapojených do vytvorených centier - GENETON s.r.o.

MÚ: Počet inštitúcií zapojených do vytvorených centier - Medirex, a.s

MÚ: Počet inštitúcií zapojených do vytvorených centier - SEMBID, s.r.o.

 

ANEXT, a.s.

Kúpna zmluva - Nákup špecializovaných zariadení vrátane licencií pre výskumný projekt "Centrum výskumu závažných ochorení a ich komplikácií"

Zmluva na dodávku služieb - Zabezpečenie medicínskych služieb - sledovanie a vyhodnocovanie zdravotného stavu pacientov

Kúpna zmluva – Nákup IKT techniky

MÚ: Počet inštitúcií zapojených do vytvorených centier - JAL, s.r.o.

 

Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

Rámcová dohoda – Chemikálie a spotrebný materiál pre projekty UK

ČIASTKOVÁ KÚPNA ZMLUVA k rámcovej dohode č. RD/13/2015/OVO/PriF

Kúpna zmluva – Set malých laboratórnych prístrojov 

Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenská technická univerzita v Bratislave

Kúpna zmluva - Zariadenie na kontinuálny zber údajov o diabete rok 2015

MÚ: Počet inštitúcií zapojených do vytvorených centier – 3Dent s.r.o.

| Operačný program Výskum a vývoj, spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu | Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ |